top of page

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Interior ID: Interior ID gevestigd te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 67732453.
De interieurarchitect: Interior ID die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Interior ID als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Interior ID met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Interior ID.

Interior ID heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Interior ID, leveringen van zaken en voorts op alle overige overeenkomsten gesloten met Interior ID, een en ander conform de vermelding in de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Interior ID zijn aanvaard.


Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen
1. De door Interior ID opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
2. Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Interior ID schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Interior ID zijn bevestigd.
4. De door Interior ID opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

5. Interior ID heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 4 – Uitvoering opdracht
Interior ID verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Interior ID op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende was, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zijn de bijkomende kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ten aanzien van deze extra kosten ontvangt de opdrachtgever een meerwerkfactuur.


Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden
1. De honorering van Interior ID kan als volgt worden overeengekomen:
a. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
b. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
c. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
2. Naast de in lid 1 bedoelde honorering komen ook de reis- en verblijfskosten, parkeerkosten, printkosten, kosten voor het inhuren van externe deskundigen, kosten voor benodigde (ontwerp) materialen, kosten van het (doen) inmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht
1. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Interior ID verricht ten gevolge van:
a. Gewijzigde (overheid)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
b. Wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Interior ID informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.


Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten
1. Declaraties van Interior ID dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan op IBAN: NL75 KNAB 0255 7168 42 t.n.v. Interior ID | Liane Gaemers.
2. Interior ID heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De opdrachtgever is daarbij de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.

4. Alle gemaakte kosten om voldoening van de declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Interior ID daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden.

6. Alle vorderingen van Interior ID worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.


Artikel 8 – Duur en beëindiging
1. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Interior ID, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Interior ID wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Interior ID gerechtigd te vorderen:
a. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Interior ID ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
2. Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.                                          


Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht
Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Interior ID niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging ten gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Interior ID te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Interior ID de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Interior ID is nimmer verantwoordelijk voor de vertraging van derden en vertraging waar Interior ID geen invloed op heeft.

De datum voor de oplevering van het project wordt door partijen gezamenlijk bepaald. Hierbij is het van belang een werkbare (tijds)planning te hanteren, waarbij de beschikbaarheid van ieder der partijen in acht wordt genomen.


Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp
1. Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Interior ID en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.
– Mocht Interior ID ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
2. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Interior ID en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 

Artikel 11 – Eigendom- en auteursrechten
1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Interior ID bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
2. Interior ID heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Interior ID, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Interior ID.
4. Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms- en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
a. Bij het overnemen van eigendoms- en auteursrechten is de opdrachtgever Interior ID een vergoeding verschuldigd, Interior ID behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinden.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, constructie en installatie advies, door derden worden vervuld, is Interior ID voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
2. Interior ID is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
3. Interior ID is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
4. De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen aan leveranciers en uitvoerende partijen.
5. Indien het ontwerp van Interior ID niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Interior ID, dan is Interior ID slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Interior ID.
6. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Interior ID, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Interior ID met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
7. In geval van aansprakelijkheid van Interior ID, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan haar honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
8. Interior ID heeft ter zake van haar materiele aansprakelijkheid een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Interior ID is slechts aansprakelijk tot het maximaal verzekerde bedrag van €2.500.000 als maximum per aanspraak met een maximum van 5.000.000 per verzekeringsjaar.

9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen een redelijke termijn na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Interior ID kenbaar is gemaakt, te weten maximaal 3 maanden na constatering.


Artikel 13 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan Interior ID kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Interior ID overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Interior ID geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
2. In geval van overmacht heeft Interior ID het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
3. Indien Interior ID bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Interior ID gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.


Artikel 14 – Ontbinding
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Interior ID omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Interior ID gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.


Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de overeenkomst tussen Interior ID en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Interior ID en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Interior ID is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Interior ID.


Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

Algemene Voorwaarden

bottom of page